Navigácia

Obsah

Správy

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 20.06.2022 1

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 20.06.2022

V termíne od : 20.06.2022 08:00 do: 20.06.2022 16:00 hod.bude prerušená distribúcia elektriny pre odberné miesta uvedené v prílohe. celý text

ostatné | 26. 5. 2022 | Autor: Správca Webu
Termín vývozov triedeného odpadu 1

Termín vývozov triedeného odpadu

Vývoz plastov, papiera a TKO celý text

ostatné | 26. 5. 2022 | Autor: Správca Webu
MUDr. Janka Nosková neordinuje od 27.5. do 1.6. 2022 1

MUDr. Janka Nosková neordinuje od 30.5. do 3.6. 2022

MUDr. NOSKOVÁ oznamuje, že od 30.5.2022 do 3.6.2022 nebude ordinovať, zastupuje MUDr. Jakubec v Ružomberku celý text

ostatné | 25. 5. 2022 | Autor: Správca Webu
#

Deň detí a deň otcov 4.6.2022

Obec Ivachnová v spolupráci s reštauráciou Kúria Vás srdečne pozývajú na MDD a otcov spojený s 0. ročníkom Behu v Ivachnovej. Pripravujeme pre Vás bohatý program, rôzne atrakcie pre deti : maľovanie na tvár, jazda na koni, cukrová vata, popcorn, výborné občerstvenie, súťaž pre otcov a mnoho iného . celý text

ostatné | 18. 5. 2022 | Autor: Správca Webu

MUDr. Anna Bellová nebude ordinovať od 16.05. do 02.06.2022

Vážení pacienti, od 16.5.2022 do 02.06.2022 sa v ambulancii nebude ordinovať. celý text

ostatné | 3. 5. 2022 | Autor: Správca Webu
„POZOR“ riziko požiarov v prírodnom prostredí. 2

„POZOR“ riziko požiarov v prírodnom prostredí.

Plošné vypaľovanie tráv a porastov zakazuje zákon č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, ktorého porušenie môže stáť občana do 331 eur. Ak by sa však takéhoto priestupku dopustila právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, pokuta sa môže vyšplhať vyššie. celý text

ostatné | 21. 3. 2022 | Autor: Správca Webu

Infolinky pre ukrajinsky hovoriace osoby

Zriadenie telefonickej linky pre ukrajinsky hovoriacich migrantov alebo občanov UKR , ktorí dopytujú informácie. celý text

ostatné | 2. 3. 2022 | Autor: Správca Webu
#

Ubytovanie utečencov z Ukrajiny

Povinnosť občanov, ktorí ubytovali utečencov nahlasovať ich do 14 tej hodiny denne.

celý text

ostatné | 2. 3. 2022 | Autor: Správca Webu
Novinky od nás do Vášho mobilu 1

Novinky od nás do Vášho mobilu

Je tu pre Vás mobilná aplikácia V OBRAZE. Ak ju ešte nemáte stiahnutú, veľmi jednoducho a rýchlo si ju nainštalujete. Táto služba je pre všetkých občanov zdarma. celý text

ostatné | 20. 12. 2021 | Autor: Správca Webu
Vývoz TKO 1

Vývoz TKO

Každý párny týždeň vo štvrtok.
celý text

ostatné | 26. 1. 2021 | Autor: Správca Webu
Daňové priznanie k dani z nehnuteľností 1

Daňové priznanie k dani z nehnuteľností

Každý daňovník, u ktorého v priebehu roku nastali zmeny vo vlastníctve nehnuteľností, alebo iné zmeny rozhodujúce pre správne určenie dane, je povinný najneskoršie do 31.1. podať priznanie k dani z nehnuteľností a predložiť doleuvedené doklady na obec Ivachnová / listinne, elektronicky/. celý text

ostatné | 19. 1. 2021 | Autor: Správca Webu
zákaz parkovania 1

zákaz parkovania

V obci Ivachnová bola v uplynulých dňoch vykonaná kontrola státia motorových vozidiel na ceste III. triedy. Státie vozidiel spôsobuje vážne problémy či už pre prejazde záchranných zložiek ako aj pri bežných jazdách či už ide o vývoz odpadu alebo prejazd autobusovej dopravy.
Nakoľko dochádza k neustálemu porušovaniu zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „cestný zákon“) Vám týmto chceme pripomenúť ustanovenia cestného zákona v praxi.
Zastavenie a státie
V zmysle § 23 cestného zákona
Vodič smie zastaviť a stáť len vpravo v smere jazdy v jednom rade a rovnobežne s okrajom cesty, čo najbližšie k okraju cesty a na jednosmernej ceste vpravo i vľavo. Ak nie je ohrozená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, vodič smie v obci zastaviť a stáť kolmo, prípadne šikmo na okraj cesty alebo zastaviť v druhom rade.
Pri státí musí zostať voľný aspoň jeden jazdný pruh široký najmenej 3 m pre každý smer jazdy.
Pri zastavení musí zostať voľný aspoň jeden jazdný pruh široký najmenej 3 m pre oba smery jazdy.
Pri zastavení a státí je vodič povinný prednostne použiť parkovisko tak, aby neobmedzoval ostatných účastníkov cestnej premávky. Pri zastavení a státí vodič je povinný čo najlepšie využiť parkovacie miesto a nesmie znemožniť ostatným vodičom vyjdenie z parkovacieho miesta. Rovnako nesmie zastaviť a stáť na mieste, kde by znemožnil vjazd a výjazd vozidiel. Ak sú na parkovisku vyznačené parkovacie miesta, vodič smie stáť len na nich.
V zmysle § 25 cestného zákona
Vodič nesmie zastaviť a stáť
 v neprehľadnej zákrute a v jej tesnej blízkosti,
 pred neprehľadným vrcholom stúpania cesty, na ňom a za ním,
 na priechode pre chodcov alebo na priechode pre cyklistov a vo vzdialenosti kratšej ako 5 m pred nimi,
 na križovatke a vo vzdialenosti kratšej ako 5 m pred hranicou križovatky a 5 m za ňou; tento zákaz neplatí v obci na križovatke tvaru „T“ na náprotivnej strane vyúsťujúcej cesty, /tu ale netreba zabúdať na ponechanie 3m pre každý smer jazdy/
 na zastávke vozidla pravidelnej verejnej dopravy osôb a priľahlom nástupišti v úseku, ktorý sa začína dopravnou značkou pre zastávku a končí sa 5 m za označníkom zastávky, a tam, kde taká dopravná značka nie je, vo vzdialenosti kratšej ako 30 m pred označníkom zastávky a 5 m za ním; ak je priestor zastávky vyznačený príslušnou vodorovnou dopravnou značkou, platí tento zákaz len pre vyznačený priestor a priľahlé nástupište,
 na železničnom priecestí vo vzdialenosti kratšej ako 15 m pred ním a 15 m za ním,
 pred vjazdom na cestu alebo na vyhradenom parkovisku /napr. pre osobu ZŤP/, ak nejde o vozidlo, pre ktoré je parkovisko vyhradené,
 vo vzdialenosti kratšej ako 5 m od začiatku a 5 m od konca pozdĺžnej súvislej čiary alebo nástupného ostrovčeka tam, kde by medzi touto čiarou alebo nástupným ostrovčekom a vozidlom nezostal voľný aspoň jeden jazdný pruh široký najmenej 3 m,
 na moste,
 na chodníku okrem prípadu podľa § 52 ods. 2,
 na cestnej zeleni a verejnej zeleni, na ostrovčekoch a deliacich pásoch, ak to nie je dovolené dopravnou značkou,
 na iných miestach, kde zastavenie alebo státie môže ohroziť bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky alebo obmedziť jazdu vozidiel; osobitne na miestach vjazdov alebo výjazdov z pozemkov, vjazdov a výjazdov z objektov určených na zásobovanie alebo parkovacích miest.

Prejednávať priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky je oprávnený príslušník Policajného zboru Slovenskej republiky.

Nariadenia ministra vnútra Slovenskej republiky č. 9 o postupe pri využívaní sadzobníka pokút upravuje postup pri ukladaní pokút v blokovom konaní vybraných priestupkov a využívanie sadzobníka pokút.

V zmysle sadzobníka je za uvedené priestupky možné na mieste uložiť blokovú pokutu do výšky 50€, čo sa týka §-fu o železničnom priecestí a státí na mieste vyhradenom pre osoby ZŤP, tak tam je možné uložiť pokutu do 150€.
V prípade, že nebude bloková pokuta zaplatená na mieste, bude priestupok predložený na prejednanie správnemu orgánu, ktorý priestupok prejedná a môže uložiť pokutu do 100€ a pri závažnom porušení /t. j. spomínané železničné priecestie a státie na mieste pre osoby so ZŤP/ sa uloží pokuta od 60 do 300€ a zákaz vedenia motorového vozidla až na 2 roky.
celý text

ostatné | 2. 7. 2020 | Autor: Správca Webu

Sadzobník poplatkov

Sadzobník poplatkov platný od 1.1.2020 celý text

ostatné | 2. 1. 2020 | Autor: Správca Webu
Motorky v lese 1

Motorky v lese

Motorky do lesa nepatria celý text

ostatné | 25. 9. 2019 | Autor: Správca Webu