Navigácia

Obsah

Správy

Výkup papiera

Dňa 12.8.2020 od 15:40 - 16:00 hod. pred obecným úradom sa uskutoční výkup papiera. celý text

ostatné | 10. 8. 2020 | Autor: Správca Webu

Obecný úrad zatvorený

Oznamujeme, že obecný úrad bude zatvorený od 11.8.2020 do 17.8.2020 celý text

ostatné | 10. 8. 2020 | Autor: Správca Webu

Povodeň 2020

V nadväznosti na mimoriadnu situáciu, ktorá sa odohrala 26.06.2020 vás obec Ivachnová žiada o nahlásenie vzniknutých škôd na vašom majetku. Škody žiadame zaznačiť do priloženého tlačiva a odovzdať osobne na obecnom úrade Ivachnová.Taktiež fotodokumentáciu, ktorá je prílohou tohto oznámenia priložte k tlačivu alebo zašlite na emailovú adresu obce /obec.ivachnova@inetbox.sk/. Obec následne doručené oznámenia zosumarizuje a zašle na okresný úrad Ružomberok odbor civilnej ochrany a životného prostredia.

O vyplatení príspevku na kompenzáciu povodňových škôd môže rozhodnúť vláda Slovenskej republiky!
Tlačivo, ktoré je prílohou tohto oznamu si môžete prevziať aj na obecnom úrade. celý text

ostatné | 3. 7. 2020 | Autor: Správca Webu
zákaz parkovania 1

zákaz parkovania

V obci Ivachnová bola v uplynulých dňoch vykonaná kontrola státia motorových vozidiel na ceste III. triedy. Státie vozidiel spôsobuje vážne problémy či už pre prejazde záchranných zložiek ako aj pri bežných jazdách či už ide o vývoz odpadu alebo prejazd autobusovej dopravy.
Nakoľko dochádza k neustálemu porušovaniu zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „cestný zákon“) Vám týmto chceme pripomenúť ustanovenia cestného zákona v praxi.
Zastavenie a státie
V zmysle § 23 cestného zákona
Vodič smie zastaviť a stáť len vpravo v smere jazdy v jednom rade a rovnobežne s okrajom cesty, čo najbližšie k okraju cesty a na jednosmernej ceste vpravo i vľavo. Ak nie je ohrozená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, vodič smie v obci zastaviť a stáť kolmo, prípadne šikmo na okraj cesty alebo zastaviť v druhom rade.
Pri státí musí zostať voľný aspoň jeden jazdný pruh široký najmenej 3 m pre každý smer jazdy.
Pri zastavení musí zostať voľný aspoň jeden jazdný pruh široký najmenej 3 m pre oba smery jazdy.
Pri zastavení a státí je vodič povinný prednostne použiť parkovisko tak, aby neobmedzoval ostatných účastníkov cestnej premávky. Pri zastavení a státí vodič je povinný čo najlepšie využiť parkovacie miesto a nesmie znemožniť ostatným vodičom vyjdenie z parkovacieho miesta. Rovnako nesmie zastaviť a stáť na mieste, kde by znemožnil vjazd a výjazd vozidiel. Ak sú na parkovisku vyznačené parkovacie miesta, vodič smie stáť len na nich.
V zmysle § 25 cestného zákona
Vodič nesmie zastaviť a stáť
 v neprehľadnej zákrute a v jej tesnej blízkosti,
 pred neprehľadným vrcholom stúpania cesty, na ňom a za ním,
 na priechode pre chodcov alebo na priechode pre cyklistov a vo vzdialenosti kratšej ako 5 m pred nimi,
 na križovatke a vo vzdialenosti kratšej ako 5 m pred hranicou križovatky a 5 m za ňou; tento zákaz neplatí v obci na križovatke tvaru „T“ na náprotivnej strane vyúsťujúcej cesty, /tu ale netreba zabúdať na ponechanie 3m pre každý smer jazdy/
 na zastávke vozidla pravidelnej verejnej dopravy osôb a priľahlom nástupišti v úseku, ktorý sa začína dopravnou značkou pre zastávku a končí sa 5 m za označníkom zastávky, a tam, kde taká dopravná značka nie je, vo vzdialenosti kratšej ako 30 m pred označníkom zastávky a 5 m za ním; ak je priestor zastávky vyznačený príslušnou vodorovnou dopravnou značkou, platí tento zákaz len pre vyznačený priestor a priľahlé nástupište,
 na železničnom priecestí vo vzdialenosti kratšej ako 15 m pred ním a 15 m za ním,
 pred vjazdom na cestu alebo na vyhradenom parkovisku /napr. pre osobu ZŤP/, ak nejde o vozidlo, pre ktoré je parkovisko vyhradené,
 vo vzdialenosti kratšej ako 5 m od začiatku a 5 m od konca pozdĺžnej súvislej čiary alebo nástupného ostrovčeka tam, kde by medzi touto čiarou alebo nástupným ostrovčekom a vozidlom nezostal voľný aspoň jeden jazdný pruh široký najmenej 3 m,
 na moste,
 na chodníku okrem prípadu podľa § 52 ods. 2,
 na cestnej zeleni a verejnej zeleni, na ostrovčekoch a deliacich pásoch, ak to nie je dovolené dopravnou značkou,
 na iných miestach, kde zastavenie alebo státie môže ohroziť bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky alebo obmedziť jazdu vozidiel; osobitne na miestach vjazdov alebo výjazdov z pozemkov, vjazdov a výjazdov z objektov určených na zásobovanie alebo parkovacích miest.

Prejednávať priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky je oprávnený príslušník Policajného zboru Slovenskej republiky.

Nariadenia ministra vnútra Slovenskej republiky č. 9 o postupe pri využívaní sadzobníka pokút upravuje postup pri ukladaní pokút v blokovom konaní vybraných priestupkov a využívanie sadzobníka pokút.

V zmysle sadzobníka je za uvedené priestupky možné na mieste uložiť blokovú pokutu do výšky 50€, čo sa týka §-fu o železničnom priecestí a státí na mieste vyhradenom pre osoby ZŤP, tak tam je možné uložiť pokutu do 150€.
V prípade, že nebude bloková pokuta zaplatená na mieste, bude priestupok predložený na prejednanie správnemu orgánu, ktorý priestupok prejedná a môže uložiť pokutu do 100€ a pri závažnom porušení /t. j. spomínané železničné priecestie a státie na mieste pre osoby so ZŤP/ sa uloží pokuta od 60 do 300€ a zákaz vedenia motorového vozidla až na 2 roky.
celý text

ostatné | 2. 7. 2020 | Autor: Správca Webu
Termín vývozov triedeného odpadu 1

Termín vývozov triedeného odpadu

Vývoz plastov a papiera celý text

ostatné | 29. 6. 2020 | Autor: Správca Webu
STOP Násiliu 1

STOP Násiliu

Zastavme násilie aj v čase izolácie celý text

ostatné | 5. 5. 2020 | Autor: Správca Webu
vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva požiaru 1

vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Ružomberku vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva požiaru celý text

ostatné | 3. 4. 2020 | Autor: Správca Webu
opatrenia pri vývoze odpadu 2

opatrenia pri vývoze odpadu

Vážení občania,


V súvislosti s ochranou pred korona-vírusom a zamedzením jeho šírenia Vás spolu so spoločnosťou OZO, a.s žiadame dodržiavať tieto opatrenia v súvislosti s nakladaním s komunálnym odpadom:

1. Občanov a domácnosti, ktoré sú v karanténe žiadame, aby komunálny odpad
aj separovaný zber ukladali do plastových vriec. Po zabezpečení odpadu,
riadne uzatvorené vrece potom vložia do kuka nádoby.

2. Občanom a domácnostiam , ktoré sú v karanténe zakazujeme separovať
odpad, nakoľko tento končí na triediacej linke a môže nakaziť pracovníkov
linky. Dočasne žiadame, aby tieto domácnosti separovaný zber ukladali do
plastových vriec a vrecká dali do kuka- nádoby.

3. Všetky použité rúška a rukavice z domácnosti nepatria do separovaného
zberu ale do komunálneho odpadu. Použité rúška a rukavice takisto
požadujeme vložiť do plastových sáčkov.
celý text

ostatné | 25. 3. 2020 | Autor: Správca Webu

Hasičský a záchranný zbor apeluje na občanov

Ďakujeme, že nevypaľujete porasty, dreviny a trávy. celý text

ostatné | 23. 3. 2020 | Autor: Správca Webu

Oznam

Okresný úrad Ružomberok, odbor všeobecnej vnútornej správy ruší z dôvodu opatrení pred šírením Coronavírusu všetky ústne pojednávania v priestupkových veciach. Termíny nových ústnych pojednávaní budú všetkým dotknutým osobám včas písomne oznámené. celý text

ostatné | 17. 3. 2020 | Autor: Správca Webu

oznam

Z dôvodu epidemiologickej situácie sú úradné hodiny obmedzené na telefonickú a mailovú komunikáciu.
Kontakty:
044 4392215
0905 458 354
obec.ivachnova@inetbox.sk
celý text

ostatné | 13. 3. 2020 | Autor: Správca Webu

OZNAM

zatvorenie Materskej školy v Ivachnovej celý text

ostatné | 13. 3. 2020 | Autor: Správca Webu

coronavírus - COVID-19

opatrenia celý text

ostatné | 11. 3. 2020 | Autor: Správca Webu

Zberné miesto

Občania obce Ivachnová môžu na zberné miesto doniesť vytriedený odpad / veľko objemový/ každú stredu v čase od 15:00 hod do 17:00 hod.
Poplatok za odpad je stanovený podľa VZN č.6/2019 a to 0,05€/kg. celý text

ostatné | 24. 2. 2020 | Autor: Správca Webu

Triedený odpad

Od 1. marca 2020 zmena triedeného odpadu celý text

ostatné | 24. 2. 2020 | Autor: Správca Webu

Sadzobník poplatkov

Sadzobník poplatkov platný od 1.1.2020 celý text

ostatné | 2. 1. 2020 | Autor: Správca Webu

Usmernenie ohľadom afrického moru ošípaných

regionálna veterinárna a potravinová správa na základe vývoja situácie AMO v SR zasiela nasledovné usmernenie pre chovateľov viď. príloha celý text

ostatné | 26. 9. 2019 | Autor: Správca Webu
Motorky v lese 1

Motorky v lese

Motorky do lesa nepatria celý text

ostatné | 25. 9. 2019 | Autor: Správca Webu

Zmena ordinačných hodín MUDr. Nosková

V ordinácii v Liptovskej Teplej sa pre rekonštrukciu dočasne od 1.10.2019 neordinuje. celý text

ostatné | 25. 9. 2019 | Autor: Správca Webu

Vývoz TKO

Každý nepárny týždeň vo štvrtok. celý text

ostatné | 3. 1. 2019 | Autor: Správca Webu
Upozornenie polície 1

Upozornenie polície


ostatné | 14. 12. 2018 | Autor: Správca Webu
Nový zberný dvor 1

Nový zberný dvor

oznam nový zberný dvor v Svätom Kríži každý pracovný deň
od 7 00 - 15 00 hod. celý text

ostatné | 10. 12. 2018 | Autor: Správca Webu