Úhrada nákladov v školskej jedálni

od 1.1.2023 je účinné VZN č. 4/2022

Oznamujeme rodičom, že podľa VZV č. 4/2022 príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni uhrádza zákonný zástupca vo výške nákladov na nákup potravín na jedno jedlo nasledovne:

 

Stravná jednotka:    1,90 €      ( desiata 0,45 €,  obed 1,10 €,  olovrant 0,35 € )

Čiastočná úhrada režijných nákladov:   0,30 €    ( za jeden odobratý obed )

 

Stravné a réžia sa uhrádza na bankový účet obce SK19 5600 0000 0083 0459 8001

Variabilný symbol: číslo stravníka

Platbu je potrebné uskutočniť do 10. dňa v príslušnom mesiaci

Dátum vloženia: 11. 1. 2023 16:41
Dátum poslednej aktualizácie: 11. 1. 2023 16:43
Autor: Správca Webu