Navigácia

Obsah

Správy

19.01.2021

Daňové priznanie k dani z nehnuteľností 1

Daňové priznanie k dani z nehnuteľností

Každý daňovník, u ktorého v priebehu roku 2020 nastali zmeny vo vlastníctve nehnuteľností, alebo iné zmeny rozhodujúce pre správne určenie dane, je povinný najneskoršie do 31.1.2021 podať priznanie k dani z nehnuteľností a predložiť doleuvedené doklady na obec Ivachnová / listinne, elektronicky/. Tlačivá na podanie daňového priznania k dani z nehnuteľností sú k dispozícii na obecnom úrade alebo na stránke obce. Možné zmeny vo vlastníctve nehnuteľností sú: Predaj nehnuteľnosti Predložiť rozhodnutie vydané Správou katastra, ktorým sa povoľuje vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnosti Kúpa nehnuteľnosti Predložiť rozhodnutie vydané Správou katastra, ktorým sa povoľuje vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnosti V prípade vlastníctva stavby skutočnú výmeru zastavanej plochy Dedičstvo Predložiť právoplatné osvedčenie o dedičstve alebo rozhodnutie o dedičstve – na osvedčení alebo rozhodnutí o dedičstve musí byť vyznačený dátum právoplatnosti, nakoľko pri nadobudnutí nehnuteľnosti dedením v priebehu roka daňová povinnosť dedičovi vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa dedič stal vlastníkom nehnuteľnosti na základe právoplatného osvedčenia o dedičstve alebo rozhodnutia o dedičstve. Darovanie Predložiť rozhodnutie vydané Správou katastra, ktorým sa povoľuje vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnosti Stavebný pozemok Predložiť právoplatné stavebné povolenie Kolaudácia stavby Predložiť právoplatné kolaudačné rozhodnutie, geometrický plán – prípadne skutočnú výmeru zastavanej plochy stavby Odstránenie stavby Rozhodnutie o odstránení stavby a potvrdenie o neexistencii stavby vydané stavebným úradom Zmena užívania stavby Predložiť doklad o zmene užívania stavby Zmena charakteru pozemku Dražba Predložiť osvedčenie o priebehu dražby Iné zmeny rozhodujúce pre správne určenie dane sú: Nadobudnutie preukazu ZŤP a ZŤP-S Predložiť fotokópiu preukazu vydaného najneskôr v roku 2020

Detail

05.01.2021

Obecný úrad zatvorený

Na základe zákazu vychádzania je obecný úrad zatvorený do 24.1.2021. V súrnych prípadoch môžete kontaktovať starostu na telefónnom čísle: 0905 458 354

Detail

05.01.2021

Termín vývozov triedeného odpadu 1

Termín vývozov triedeného odpadu

Vývoz plastov a papiera

Detail

05.01.2021

Vývoz TKO 1

Vývoz TKO

Každý párny týždeň vo štvrtok. Prvý vývoz v roku 2021 sa uskutoční 14.1.2021

Detail

Kalendár akcií