Obsah

Samospráva

Rok 2023

Správa z kontroly prevodov nehnuteľného majetku Obcou Ivachnová v roku 2023 

Správa hlavnej kontrolórky Obce Ivachnová o kontrolnej činnosti v obci v roku 2023 

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Ivachnová na I. polrok 2024

Stanovisko hlavnej kontrolórky  k návrhu rozpočtu obce Ivachnová na rok 2023 

 

Rok 2022 

Správa z vecnej a formálnej kontroly uznesení prijatých OZ Obce Ivachnová v roku 2022 a zverejnených na Web sídle obce

Správa hlavnej kontrolórky Obce Ivachnová o kontrolnej činnosti v obci v roku 2022 

Správa z finančnej kontroly vedenia účtovníctva Obce Ivachnová za jún 2022 

Správa z finančnej kontroly vedenia pokladne za mesiac júl 2022 v Obci Ivachnová 

Správa kontrolórky z vykonanej kontroly

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Ivachnová na II. polrok 2022

Stanovisko hlavnej kontrolórky k Návrhu rozpočtu obce Ivachnová na roky 2022, 2023 a 2024 (473.05 kB)

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2022 

Správa z kontroly stavu nehnuteľného majetku Obce Ivachnová 

Správa z finančnej kontroly vedenia účtovníctva v obci Ivachnová 

Správa z vykonanej kontroly vnútorných predpisov Obce Ivachnová 

Správa z vykonanej kontroly prijatých uznesení OZ za rok 2019 a 2020 

Správa kontrolnej činnosti 

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Ivachnová na I. polrok 2021 

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Ivachnová na II. polrok 2021