Navigácia

Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia

2019

VZN č. 1/2019 o určení výšky príspevku na činnosť školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Ivachnová

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1 2019.pdf

Návrh VZN č. 2/2019

prevádzkový poriadok pohrebiska v k. ú. obce Ivachnová

návrh vzn o pohrebisku.pdf

Návrh VZN č. 4/2019

návrhVZN č. 4 2019 o určení výšky dotácie.pdf

Návrh VZN č. 3/2019 o vodení psov mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov

Návrh VZN 3 2019 o vodení psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov.pdf

Návrh VZN č.6 /2019

návrh vzn č.62019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.pdf

VZN č. 42019 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej, umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a školského zariadenia narok 2020

Vzn č. 420019.pdf

VZN č. 2/2019 ktorým sa vydáva prevádzkový poriadok pohrebiska v k.ú. obce Ivachnová

VZN obce Ivachnová prevádzkový poriadok pohrebiska.pdf

návrh VZN č. 5/2019 o miestnych daniach

návrh VZN c.52019 o miestnych daniach.pdf

VZN č. 3/2019 o vodení psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov

VZN 3 2019 o vodení psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov.pdf

VZN č. 5/2019 o miestnych daniach na území obce

VZN miestne dane č.52019.pdf

VZN č. 6/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

vzn komunalny odpad 6 2019.pdf

2018

Návrh VZN č.1/2018 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej, umeleckej škoky, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a školského zariadenia na rok 2019

vzn_12018_o_urceni_vysky_dotacie_2.pdf

Návrh Dodatok č.2/2018 k VZN č.3/2016 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu: a) za pobyt detí v MŠ b) nákladov a podmienky úhrady v ŠJ

navrh_dodatku_vzn_k_vznc_32016.pdf

Návrh Dodatok č.1/2018 k VZN č. 4/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

navrh_dodatku_vzn_k_vznc_4_2015.pdf

Dodatok č. 1/2018 k VZV č. 4/2015

Dodatok VZN k VZNč 4 2015.pdf

VZN č. 1/2018 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiada základnej, umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a školského zariadenia na rok 2019

VZN 12018 o určení výšky dotácie.pdf

Dodatok č. 2/2018 k VZN č. 3/2016

Dodatok VZN k VZNč 32016.pdf

2017

VZN č. 1/2017 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2018

vzn_o_urceni_vysky_dotacie_2_hotove_1.pdf

Návrh VZN č. 1/2017 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2018

vzn_o_urceni_vysky_dotacie_navrh.pdf

2016

VZN č. 3/2016 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu: a) za pobyt detí v MŠ b) nákladov a podmienky úhrady v ŠJ

vznc.3-2016.docx

Stránka