Navigácia

Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia

2021

VZN č. 2/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobními stavebnými odpadmi na území obce Ivachnová

VZN č. 2 2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Ivachnová.pdf Stiahnuté: 11x

2021

VZN č.1/2021 o ochrannom pásme pohrebiska obce Ivachnová

VZN12021 o ochrannom pásme pohrebiska.pdf Stiahnuté: 15x

2021

Návrh VZN č. 2/2021

o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obcí obce Ivachnová

Návrh VZN č. 2 2021.pdf Stiahnuté: 68x

2021

Návrh VZN č. 1/2021

návrh VZN12021 o ochrannom pásme pohrebiska.pdf Stiahnuté: 104x

2020

Dodatok č. 1 k VZN obce Ivachnová č. 6/2019

dodatok č. 1 2020.pdf Stiahnuté: 61x

2020

Všeobecne záväzné nariadenie obce Ivachnová č.1/2020

VZN 12020 o určení výšky dotácie (2).pdf Stiahnuté: 48x

2020

Dodatok č. 1

Návrh dodatok č. 1 2020.pdf Stiahnuté: 63x

2020

Návrh VZN č. 1/2020

návrhVZN 12020 o určení výšky dotácie ...pdf Stiahnuté: 69x

2019

VZN č. 6/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

vzn komunalny odpad 6 2019.pdf Stiahnuté: 168x

2019

VZN č. 5/2019 o miestnych daniach na území obce

VZN miestne dane č.52019.pdf Stiahnuté: 134x

2019

VZN č. 3/2019 o vodení psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov

VZN 3 2019 o vodení psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov.pdf Stiahnuté: 142x

2019

návrh VZN č. 5/2019 o miestnych daniach

návrh VZN c.52019 o miestnych daniach.pdf Stiahnuté: 272x

2019

VZN č. 2/2019 ktorým sa vydáva prevádzkový poriadok pohrebiska v k.ú. obce Ivachnová

VZN obce Ivachnová prevádzkový poriadok pohrebiska.pdf Stiahnuté: 182x

2019

VZN č. 42019 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej, umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a školského zariadenia narok 2020

Vzn č. 420019.pdf Stiahnuté: 166x

2019

Návrh VZN č.6 /2019

návrh vzn č.62019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.pdf Stiahnuté: 185x

2019

Návrh VZN č. 3/2019 o vodení psov mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov

Návrh VZN 3 2019 o vodení psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov.pdf Stiahnuté: 138x

2019

Návrh VZN č. 4/2019

návrhVZN č. 4 2019 o určení výšky dotácie.pdf Stiahnuté: 268x

2019

Návrh VZN č. 2/2019

prevádzkový poriadok pohrebiska v k. ú. obce Ivachnová

návrh vzn o pohrebisku.pdf Stiahnuté: 365x

2019

VZN č. 1/2019 o určení výšky príspevku na činnosť školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Ivachnová

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1 2019.pdf Stiahnuté: 267x

2018

Dodatok č. 2/2018 k VZN č. 3/2016

Dodatok VZN k VZNč 32016.pdf Stiahnuté: 173x

Stránka