Navigácia

Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia

2022

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2022 o určení výšky príspevku na pobyt dieťaťa v materskej škole a na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Ivachnová

VZV 4 2022 o určení výšky príspevku na pobyt dieťaťa v materskej škole a na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Ivachnová.pdf Stiahnuté: 26x

2022

Všeobecne záväzné nariadenie č. 32022 obce Ivachnová o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN č. 32022 obce Ivachnová o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.pdf Stiahnuté: 33x

2022

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2022 o miestnych dania na území obce Ivachnová

VZN č. 22022 o miestnych daniach na území obce Ivachnová.pdf Stiahnuté: 33x

2022

Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2022 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej, umeleckej, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a školského zariadenia na rok 2023

VZN č.12022 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku ....pdf Stiahnuté: 23x

2022

Návrh VZN č. 3/2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

návrh vzn 32022 o miestnom poplatku za KO a DSO.pdf Stiahnuté: 39x

2022

Návrh VZN č. 2/2022 o miestnych daniach na území obce Ivachnová

navr VZN 22022 o miestnych daniach.pdf Stiahnuté: 51x

2022

Návrh VZN č. 1/2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

návrhVZN 12022 o určení výšky dotácie.pdf Stiahnuté: 29x

2022

Návrh VZN č. 4/2022 o určení výšky príspevku na pobyt dieťaťa v materskej škole a na čiastočnú úhrahu nákladov v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Ivachnová

Návrh VZN č. 4/2022

návrh VZV 4 2022.pdf Stiahnuté: 30x

2021

VZN č. 6/2021

vzn č. 62021 o podmienkach poskytovania dotácií z rozppočtu obce Ivachnová.pdf Stiahnuté: 91x

2021

VZN č. 5/2021 o miestnych daniach na území obce Ivachnová

VZN č. 52021 o miestnych dania na území obce Ivachnová.pdf Stiahnuté: 112x

2021

Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Ivachnová

dodatok č. 1 k vzn 22021 o nakladaní s odpadmi.pdf Stiahnuté: 95x

2021

Dodatok č. 2 k VZN č. 6/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

dodatok č. 2 k vzn 62019 o miestnom poplatku.pdf Stiahnuté: 74x

2021

Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2019 o určení výšky príspevku na činnosť školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Ivachnová

dodatok č. 1 k VZV1 2019.pdf Stiahnuté: 86x

2021

Návrh dodatku č. 2 k vzn 62019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

návrh dodatku č. 2 k vzn 62019 o miestnom poplatku.pdf Stiahnuté: 100x

2021

Návrh dodatku č. 1 k vzn 2021o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Ivachnová

návrh dodatku č. 1 k vzn 22021 o nakladaní s odpadmi.pdf Stiahnuté: 76x

2021

Návrh VZN č. 6/2021

návrh vzn o dotáciách 62021.pdf Stiahnuté: 78x

2021

Návrh VZN č. 5/2021

návrh VZN o miestnych daniach 52021.pdf Stiahnuté: 95x

2021

Návrh Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2019 o určení výšky príspevku na činnosť školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Ivachnová

návrh dodatok č. 1 k VZV1 2019.pdf Stiahnuté: 90x

2021

VZNč.4/2021 o vyhradení miesta a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách na území obce Ivachnová

VZN 4-2021.pdf Stiahnuté: 97x

2021

VZN č. 3/2021 Obce Ivachnová, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o organizovaní miestneho referenda

VZN 3-2021 o miestnom referende.pdf Stiahnuté: 101x

Stránka